Herroepingsbeleid Herroepingsrecht voor consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
The revocation period is fourteen days from the day on which you or a third party named by you, who is not the carrier, has taken possession of the goods.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen bij IvyDistribution GmbH

Preussenstrasse 17
40883 Ratingen

Fon: +49 (0) 251 2891980
E-Mail: hello@ivybears.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen). Naar

IvyDistribution GmbH
Preussenstraße 17
40883 Ratingen

E-Mail: hello@ivybears.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst
Besteld op (*)/ontvangen op (*) Naam van consument(en) Adres van consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Contracts for the supply of goods which are not prefabricated and for the manufacture of which an individual selection or determination by the consumer is decisive or which are clearly tailored to the personal needs of the consumer;
Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.