Algemene voorwaarden van Generel

1. Algemeen / Toepassingsgebied
1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) bevatten tevens juridische informatie over rechten volgens de regelgeving inzake overeenkomsten bij verkoop op afstand en elektronische handel. Zij zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen IvyBeauty GmbH, Preussenstr. 17, 40883 Ratingen, Duitsland (Verkoper) en een consument of ondernemer (Klant), die worden gesloten via de online winkel op www.ivybears.com. Doorslaggevend is steeds de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldige versie. Het opnemen van tegenstrijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De volgende Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de levering aan de klant zonder voorbehoud wordt uitgevoerd in de wetenschap van tegenstrijdige voorwaarden van de klant of voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden. De contracttaal is Duits.
2. Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB – Duits Burgerlijk Wetboek).

3. Onder ondernemer wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 BGB).

2. Sluiting van het contract
1. Voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen. De wezenlijke kenmerken van de goederen vloeien voort uit de beschrijvingen van de aangeboden artikelen.
2. De afbeeldingen van de producten in de online winkel vormen geen juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst van de kant van de verkoper, maar een uitnodiging tot het doen van een bindend aanbod door de klant.
3. De klant kan het gewenste artikel eerst vrijblijvend in de virtuele winkelwagen van de onlinewinkel plaatsen door op de desbetreffende knop te klikken. In de winkelwagen krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde artikelen en de kosten (aankoopprijs, BTW, verzendkosten). In het verdere verloop van het bestelproces wordt de klant verzocht zijn voor- en achternaam, zijn adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), zijn e-mailadres en optioneel zijn telefoonnummer en bedrijf op te geven, tenzij deze gegevens reeds in de klantenaccount zijn opgeslagen. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met *. Vervolgens kan de klant de gewenste betalingsmethode selecteren (bankoverschrijving, PayPal, kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express) of SEPA-domiciliëring). Na bevestiging van de algemene voorwaarden en de bepalingen inzake herroeping en gegevensbescherming, kan de klant een bindend aanbod tot aankoop van het (de) artikel(en) in de winkelwagen doen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Het bestelproces is daarmee afgesloten.

Alvorens het bestelproces af te ronden, kan de klant eventuele invoerfouten corrigeren, bijvoorbeeld door met de “Terug”-knop van zijn internetbrowser terug te keren naar de vorige offertepagina. Daar kunnen nieuwe gegevens in de invoervelden worden ingevoerd en kunnen eerdere invoerfouten met de muis en het toetsenbord worden gecorrigeerd. Om het bestelproces af te breken, kan de klant ook het browservenster sluiten en de aanbiedingspagina later opnieuw oproepen. De klant kan de artikelen in de winkelwagen te allen tijde verwijderen door te klikken op de knop “verwijderen”, die zich onder de artikelomschrijving bevindt.

De klant kan zijn bestelling ook per post, telefoon of elektronisch per e-mail plaatsen.

4. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging van de verkoper, waarin de verkoper de klant informeert over de betalingsvoorwaarden (voorwaarde hiervoor is het verstrekken van een geldig e-mailadres). De klant ontvangt ook de algemene voorwaarden als bijlage bij de orderbevestiging. Dit is de aanvaarding van het aanbod en dus de totstandkoming van de overeenkomst met de verkoper. De ontvangst van de orderbevestiging door de klant is beslissend.
Als de klant de betaalmethode “PayPal” kiest, wordt hij tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van PayPal. Daar wordt de klant na het inloggen gevraagd om de betalingsopdracht aan PayPal te bevestigen. Met deze betaalmethode – in tegenstelling tot de hierboven beschreven verklaring van aanvaarding – vertegenwoordigt dit proces de aanvaarding van het aanbod door de verkoper, waardoor de overeenkomst tussen de partijen tot stand komt.
5. In geval van gebrek aan beschikbaarheid van de bestelde goederen, behoudt de verkoper zich het recht voor de aanvaarding van het aanbod te weigeren. De verkoper zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van deze omstandigheid.
6. De tekst van het contract (met informatie over het soort artikel, de aankoopprijs, de datum van aankoop, enz.) wordt na het sluiten van het contract op het interne systeem van de verkoper opgeslagen. De opgeslagen contracttekst zal echter niet ter beschikking van de klant worden gesteld. De klant kan zelfstandig een back-up maken van het bestelproces, bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de pagina af te drukken.
3. Inschrijvingsovereenkomsten
De klant heeft de mogelijkheid om de in de webwinkel van de verkoper aangeboden goederen regelmatig te verkrijgen door middel van een abonnement. De geselecteerde goederen worden de klant regelmatig toegestuurd in een tijdspanne van 4 weken. De klant kan al het andere vinden in de respectievelijke artikelbeschrijving.

4. Prijzen / Betalingsvoorwaarden
1. Alle prijzen van de verkoper zijn in euro aangegeven en vertegenwoordigen totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen incl. de respectievelijk geldende Duitse wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.
2. De verzendkosten die bovenop de aankoopprijs komen, zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij in de desbetreffende artikelomschrijving gratis levering is toegezegd. De verzendkosten kunnen worden bekeken via een overeenkomstig gemarkeerde knop in de respectieve aanbieding en dit wordt ook afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces.
3. De betalingswijzen die de klant ter beschikking staan, staan vermeld in de respectieve artikelbeschrijving en in het bestelproces.
4. Tenzij anders vermeld in de beschikbare betalingswijzen, is de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.
5. Als de betalingsmethode “directe overschrijving” (vooruitbetaling) is geselecteerd, worden de door de klant bestelde goederen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant op de bankrekening die door de verkoper in de orderbevestiging is aangegeven.
6. Indien de betalingsmethode “PayPal” wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). De verwerking van de betaling is gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van PayPal. Deze voorwaarden zijn in te zien via de link https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. De voorwaarden voor “Betalingen zonder PayPal-rekening” zijn in te zien via de volgende link https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
7. Bij de keuze van de betalingswijze “kredietkaart” dient de klant zich als rechtmatige kaarthouder te verifiëren door de overeenkomstige kaartgegevens in te voeren. De door de klant opgegeven creditcard zal onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst worden belast. Indien een afboeking van de aan de creditcard toegewezen bankrekening van de klant mislukt als gevolg van onjuiste rekeninggegevens of een ontbrekende/onvoldoende dekking van de rekening, of indien de klant de afboeking zonder toestemming bij zijn bank betwist en daardoor de afboeking terugboekt, is de klant verplicht de hierdoor ontstane kosten, met name bankkosten als gevolg van terugboekingen, te vergoeden. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die hebben geleid tot het ontstaan van de kosten.
8. Indien voor de betaalwijze “SEPA-incasso” wordt gekozen, is de koopprijs in de regel opeisbaar na afgifte van het SEPA-incassomachtigingsmandaat. De vervaldag zal echter niet eerder vallen dan na het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande kennisgeving (“voorafgaande kennisgeving” = elke mededeling van de Verkoper aan de Klant (bijv. factuur, polis, contract) waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd). De Verkoper zal de koopprijs in principe via SEPA-incasso, waarmee de bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd, innen wanneer de aan de Klant te verzenden goederen de macht van de Verkoper hebben verlaten. De domiciliëring mag evenwel niet worden uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande informatie. Indien een debitering van de koopprijs van de door de klant opgegeven bankrekening mislukt wegens onjuiste rekeninggegevens of een ontbrekende / ontoereikende rekeningdekking of indien de klant zonder toestemming bij zijn bank bezwaar maakt tegen de debitering en daardoor de debitering terugdraait, is de klant verplicht de daaruit voortvloeiende kosten, in het bijzonder bankkosten door chargebacks, te vergoeden. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die hebben geleid tot het ontstaan van de kosten.

9. Bij abonnementscontracten in de zin van paragraaf 3 van de AV staan de klant dezelfde betalingsmogelijkheden ter beschikking als bij eenmalige leveringen. De koopprijs voor abonnementscontracten is bij vooruitbetaling verschuldigd voor het betreffende tijdsinterval. In geval van een door de klant aan de verkoper afgegeven SEPA-machtiging tot automatische incasso wordt de koopprijs aan het begin van het desbetreffende tijdvak afgeschreven. Voor het overige zijn de bepalingen van artikel 4.8. zinnen 5 en 6 van toepassing).
10. De goederen worden pas als betaald beschouwd wanneer de verkoper zonder beperkingen over het bedrag kan beschikken. Indien de klant in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de wettelijke verwijlintresten te eisen. Het bewijs van een hogere schade door de verkoper is toegestaan. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de verkoper geen schade of aanzienlijk minder schade heeft geleden.

5. Levering
1. Levering vindt uitsluitend plaats binnen het op de website van de verkoper aangegeven leveringsgebied en (tenzij anders overeengekomen) op het door de klant bij de bestelling aangegeven leveringsadres. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen worden in de respectieve aanbieding vermeld. Indien in het desbetreffende aanbod geen andere leveringsdatum is vermeld, worden de goederen binnen 2 à 3 dagen geleverd. De leveringstermijn gaat in op de dag na de sluiting van het contract. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de leveringstermijn aan op het tijdstip van de betalingsopdracht van de klant.
Indien met de klant wordt overeengekomen dat bij bestellingen van meerdere goederen met verschillende levertijden, de goederen worden samengevoegd en in één zending worden geleverd, wordt de levertijd bepaald door het artikel met de langste levertijd.
Er zij op gewezen dat op zon- en feestdagen in het algemeen niet wordt geleverd. Indien de laatste dag van de leveringstermijn op een zondag of een door de staat erkende algemene feestdag op de plaats van levering valt, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.
2. Indien levering van de goederen op het door de klant opgegeven leveringsadres niet mogelijk is (bijv. omdat de klant in de bestelling een onjuist adres heeft opgegeven), kan de verkoper van de klant vergoeding verlangen van de kosten die hij in verband met de mislukte leveringspoging heeft gemaakt. Er bestaat geen verplichting tot terugbetaling van kosten indien de klant niet verantwoordelijk is voor de redenen die tot de mislukte levering hebben geleid of indien de klant slechts tijdelijk verhinderd was om de goederen in ontvangst te nemen.
3. Voor zover een verzending naar een land buiten de Europese Unie is overeengekomen, kunnen hiervoor extra kosten ontstaan (bijv. douanerechten). Deze kosten worden door de verkoper niet in rekening gebracht, maar dienen door de klant rechtstreeks aan de voor de inning bevoegde autoriteit te worden betaald. Details over deze kosten en de afhandeling kunnen en moeten worden opgevraagd bij de respectieve bevoegde autoriteit van het land van bestemming.

6. Behoud van eigendomsrecht
1. Indien de klant een consument is en de verkoper vooruitbetaalt voor de levering van de goederen, blijven de goederen eigendom van de verkoper totdat de klant de koopprijs volledig heeft betaald.
2. Indien de klant ondernemer is, geldt bovendien het volgende: De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige voldoening van alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie met de klant.

7. 7. Garantiewet, kennisgevingen van gebreken
1. 1. Het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
2. Indien de aankoop betrekking heeft op de aanschaf van een nieuw goed door een consument, bedraagt de aansprakelijkheidstermijn voor gebreken aan dit goed 2 jaar. Ten aanzien van ondernemers is deze aansprakelijkheidstermijn beperkt tot 1 jaar. De wettelijke aanvangsdatum van de termijn is van toepassing.
3. Uitgesloten van bovenstaande bepalingen zijn aanspraken van consumenten wegens materiële gebreken alsmede aanspraken op schadevergoeding wegens aantasting van leven, lichaam of gezondheid en/of aanspraken op schadevergoeding wegens schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de zijde van de verkoper. In deze gevallen zijn de wettelijke bepalingen ter zake van toepassing.
4. 4. Indien de klant een consument is, wordt hij verzocht de bestelde goederen zo spoedig mogelijk na levering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten onmiddellijk aan de verkoper en eventueel ook aan de leverende transportdienstverlener/rederij te melden. Indien de klant niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op het bestaan van zijn wettelijke garantierechten.
5. Indien de koop een handelstransactie is voor beide partijen in de zin van § 343 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is de klant als koper onderworpen aan de wettelijke plicht tot kennisgeving van gebreken in de zin van § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Dienovereenkomstig dient de koper de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper te controleren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is, en, indien een gebrek aan het licht komt, de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de Koper nalaat de Verkoper in kennis te stellen, worden de goederen geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens de inspectie. Indien een dergelijk gebrek later wordt ontdekt, dient de kennisgeving onmiddellijk na de ontdekking te geschieden. Anders worden de goederen ook met het oog op dit gebrek geacht te zijn goedgekeurd. De tijdige verzending van de kennisgeving is voldoende om de rechten van de Koper te vrijwaren. Indien de Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen, kan hij zich niet op deze bepalingen beroepen.

8. Recht van herroeping

Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht van veertien dagen. Klanten kunnen zich over de details van het herroepingsrecht informeren in de afzonderlijke instructies voor herroeping. Herroeping
9. Contractduur en beëindiging van abonnementscontracten
1. Abonnementscontracten worden gesloten voor onbepaalde tijd (unlimited).
2. De klant kan abonnementscontracten met de verkoper te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigen. Het recht van de klant op buitengewone opzegging wegens een reden blijft onaangetast.
9.3 Kennisgevingen van beëindiging dienen ten minste in tekstvorm (bijv. per e-mail) aan de Verkoper te worden gedaan.

10. Aansprakelijkheid
1. De Verkoper is in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, bij overname van een garantie voor de kwaliteit van het gekochte voorwerp, bij schadevergoeding krachtens de wet op de productaansprakelijkheid en in alle andere gevallen die wettelijk geregeld zijn.
2. Voor zover het materiële contractuele verplichtingen betreft, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn materiële verplichtingen die uit de aard van het contract voortvloeien en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract de verkoper volgens zijn inhoud oplegt voor de verwezenlijking van het doel van het contract, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.
3. In geval van niet-nakoming van immateriële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid uitgesloten in geval van licht nalatige niet-nakoming van verplichtingen. In dit geval is ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangers en werknemers van de verkoper uitgesloten.

11. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht
1. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen met de verkoper, de vestigingsplaats van de verkoper.
2. Indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele betrekkingen met de Verkoper voortvloeien, de vestigingsplaats van de Verkoper.
Hetzelfde geldt indien de Klant geen algemene bevoegde rechtbank binnen de Bondsrepubliek Duitsland of het grondgebied van de Europese Unie heeft of indien zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld.
This shall not affect the Seller’s right to invoke a different court at another place of jurisdiction established by law.
3. Op alle contractuele betrekkingen tussen de Klant en de Verkoper is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze rechtskeuze geldt echter alleen voor consumenten voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12. Alternatieve geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform (ODR-platform) voor de online beslechting van consumentengeschillen. Dit platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr. In geval van consumentengeschillen kan de verkoper worden benaderd via hello@ivybears.com en de andere hierboven genoemde manieren. De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.